header

Rapportages

WBK heeft ruim 15 jaar ervaring in onderzoek. Enkele voorbeelden van onderzoek en rapportages van WBK zijn:

Haags Ouderenplatform Een panel van ouderen van 55 jaar en ouder uit Den Haag geeft enkele malen per jaar hun mening over wonen, welzijn en zorg in Den Haag. Inmiddels hebben elf metingen plaatsgevonden: 

Herfst 2015    Zomer 2015   Voorjaar 2015
Herfst 2014    Zomer 2014   Voorjaar 2014
Herfst 2013    Zomer 2013   Voorjaar 2013
Herfst 2012    Zomer 2012
Winter 2011 (basismeting)

De rapportages staan op de website van de gemeente Den Haag: via <llink> 

 

Klanttevredenheidsonderzoek winkelgebieden Om ondernemers te stimuleren zich in te zetten voor de veiligheid en leefbaarheid van hun winkelgebied is het Keurmerk Veilig Ondernemen ingevoerd. Om tot een inventarisatie van de leefbaarheid en veiligheidsproblemen die spelen te komen, is een vragenlijst samengesteld die aan de bezoekers en bewoners van de winkelgebieden kan worden voorgelegd. Een voorbeeld hiervan is het klanttevredenheidsonderzoek onder bezoekers van het Savornin Lohmanplein in Den Haag.

Woonvoorziening dak- en thuislozen Om de leefomstandigheden van dak- en thuislozen in Den Haag te verbeteren zijn/worden er op meerdere locaties in de gemeente nieuwe woonvoorzieningen voor dak- en thuislozen gerealiseerd. Om te kijken of de komst van de woonvoorziening een effect heeft gehad in de directe omgeving is per nieuwe woonvoorziening vooraf en achteraf (na komst woonvoorziening)  een onderzoek gehouden onder buurtbewoners. Bijgaand de rapportage van de 1-meting van Daklozenopvang Vinckensteynstraat.

Stadsenquête Leiden De inwoners van de stad Leiden is over verschillende onderwerpen naar hun mening gevraagd. WBK heeft de uitvoering en rapportage van deze stadsenquête tien jaar verricht.

KTO Kinderopvang Periodieke meting tevredenheid ouders met de kinderopvang van hun kind.